การสอบ TCAS คืออะไร? เข้าใจให้ครบมีชัยไปกว่าครึ่ง! | Applied Physics
  กลับสู่หน้าบทความ

อัปเดต Dek67! การสอบ TCAS คืออะไร ใช้วิชาไหนบ้าง?

 29 สิงหาคม 2566 00:47:57

ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบอยู่หลายครั้ง จนในปัจจุบันมาลงตัวกับการสอบแบบ TCAS ซึ่งเป็นระบบคัดเลือกส่วนกลาง ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 61 แต่เชื่อว่ายังมีน้อง ๆ อีกหลายคนที่ยังไม่เข้าใจว่าการสอบ TCAS คืออะไร และมีวิชาไหนที่ใช้ในการสอบบ้าง มาหาคำตอบพร้อมกันได้เลยในบทความนี้

การสอบ TCAS คืออะไร ใช้วิชาไหนบ้าง?

การสอบ TCAS คืออะไร?

TCAS (Thai University Center Admission System) คือ ระบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยจะแบ่งการคัดเลือกออกเป็น 4 รอบด้วยกัน สำหรับผู้ที่ต้องการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เช่น วุฒิปวช. รวมไปถึงเด็กซิ่ว เป็นต้น

โดยจุดเด่นของระบบ TCAS จะเป็นการสอบที่ลดสนามสอบให้น้อยลง เหลือเพียงแค่การสอบในสนามส่วนกลางที่จัดโดย สทศ. เพียง 3 สนามสอบเท่านั้น ได้แก่ TGAT, TPAT และ A-Level ส่วนการสอบเฉพาะทางในสายการแพทย์ ได้ถูกยุบเข้าไปรวมกับการสอบ TPAT1 ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะที่จะออกข้อสอบโดย กสพท.

รอบการสอบ TCAS

สำหรับการสอบ TCAS จะมีการสอบด้วยกันทั้งหมด 4 รอบ โดยในแต่ละรอบจะมีรูปแบบการสอบต่อไปนี้

 • รอบที่ 1 Portfolio: รอบสำหรับน้อง ๆ ที่มีความสามารถพิเศษโดดเด่น โดยจะใช้เกณฑ์คะแนนจาก GPAX 5 เทอม, แฟ้มสะสมผลงาน และคะแนนสอบ TGAT/TPAT หรือคะแนนอื่น ๆ ตามที่คณะกำหนด
 • รอบที่ 2 Quota: เป็นรอบสำหรับน้อง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่โควต้า และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยใช้เกณฑ์คะแนนจาก GPAX 5-6 เทอม, คะแนนสอบ A-Level และคะแนนสอบ TGAT/TPAT หรือคะแนนอื่น ๆ ตามที่คณะกำหนด
 • รอบที่ 3 Admission รอบคณะทั่วไป: สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการยื่นคะแนนสอบกับระบบกลาง โดยจะใช้เกณฑ์คะแนนจาก GPAX 6 เทอม, คะแนนสอบ A-Level และคะแนนสอบ TGAT/TPAT หรือคะแนนอื่น ๆ ตามที่คณะกำหนด
 • รอบที่ 3 Admission รอบสำหรับสายแพทย์: มี 4 คณะด้วยกัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ โดยใช้การคัดเลือกจากคะแนนสอบ TPAT1 และ A-Level ทั้งหมด 7 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ, คณิต1, ฟิสิกส์, เคมี และชีวะ
 • รอบที่ 4 Direct Admission: รอบสุดท้ายเก็บตกสำหรับน้อง ๆ ที่ยังไม่มีที่เรียน สามารถยื่นได้ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ โดยใช้คะแนนจาก GPAX 6 เทอม, คะแนน A-Level และ TGAT TPAT

 

ระบบ Clearing House ในการสอบ TCAS คืออะไร?

ระบบ Clearing House ในการสอบ TCAS นั้น คือการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอุดมศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ tcas.cupt.net ของ ทปอ.โดยในรอบที่ 1 และ 2 จะต้องยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งทุกรอบจะสามารถกดยืนยันสิทธิ์ในระบบได้เพียง 1 สาขาที่ต้องการจะเรียน หรือสามารถเปลี่ยนแปลงคณะได้รวม 3 ครั้ง

ส่วนในรอบที่ 3 และ 4 หลังจากที่ผ่านการสอบตามเกณฑ์วัดในระบบ TCAS แล้ว การยืนยันสิทธิ์จะไม่ได้ทำในระบบผ่านเว็บไซต์แบบรอบแรก ๆ แต่จะเปลี่ยนไปยืนยันในวันที่สอบสัมภาษณ์แทน สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ต้องการศึกษาต่อในคณะที่ตนเองเลือกแล้ว สามารถแจ้งกับคณะกรรมการได้ในทันที แต่จะมีโอกาสสละสิทธิ์ได้เพียงแค่ 1 ครั้งเท่านั้น โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในระบบ จึงจะสามารถสอบในรอบถัด ๆ ไปได้

การสอบใน TCAS มีกี่สนาม แต่ละสนามคืออะไรบ้าง?

สนามสอบในที่นี้จะหมายถึง “วิชา” ที่ใช้เป็นคะแนนสอบส่วนกลาง เพื่อนำไปใช้คัดเลือกตามเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละรอบ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 สนาม ด้วยกัน

อัปเดตวิชาสอบ TCAS คืออะไร ต่างกันอย่างไร

1. TGAT

ในการสอบ TGAT ข้อสอบที่ใช้ในการสอบ จะออกโดยสามมหาวิทยาลัยระดับประเทศอย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้วัดความรู้ทั่วไป โดยจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 • ENGLISH COMMUNICATION ทักษะภาษาอังกฤษ
 • CRITICAL AND LOGICAL THINKING การใช้เหตุผลเชิงปริมาณและการคิดอย่างมีตรรกะ ซึ่งจะเป็นการวัดความรู้เหล่านี้
  • ความสามารถทางภาษา
  • ความสามารถทางตัวเลข
  • ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
  • ความสามารถทางเหตุผล
  • ความสามารถในการอ่าน
 • FUTURE WORKFORCE COMPETENCIES สมรรถนะในการทำงานในอนาคต
  • Value Creation & Innovation : การสร้างคุณค่าและวัฒนธรรม
  • Complex Problem Solving : การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
  • Emotional Governance : การบริหารจัดการอารมณ์
  • Civic Engagement : การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม

 

2. TPAT

ในส่วนของ TPAT จะเป็นข้อสอบสำหรับวัดความถนัดทางวิชาชีพ เปรียบเสมือนกับการสอบ PAT เพียงแต่จากที่เคยสอบใน 7 กลุ่มจะเหลือเพียง 5 กลุ่มเท่านั้น ดังนี้

 • TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท.
 • TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์
 • TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
 • TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม
 • TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์

 

3. A-Level

สนาม A-Level ในการสอบ TCAS จะเป็นการสอบเพื่อวัดความรู้เชิงวิชาการแบบองค์รวม โดยแบ่งเป็น 16 วิชา สามารถเลือกสอบได้ตามเกณฑ์ที่แต่ละคณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนดได้ ซึ่งข้อสอบจะถูกออกโดย สสวท. และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
 • A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
 • A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • A-Level ฟิสิกส์
 • A-Level เคมี
 • A-Level ชีววิทยา
 • A-Level ภาษาไทย
 • A-Level สังคมศึกษา
 • A-Level ภาษาอังกฤษ
 • A-Level ภาษาต่างประเทศ

 

ได้รู้กันไปแล้วว่า TCAS คือการสอบแบบใด และสำหรับน้อง ๆ TCAS67 ที่รู้แล้วว่าอยากจะมุ่งไปในทิศทางไหน และต้องเน้นวิชาอะไรบ้างเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายในคณะที่ต้องการ สามารถมาลงคอร์สเรียนพิเศษออนไลน์เพิ่มเติมได้ที่ Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ อันดับ 1 ของประเทศ สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ อัดแน่นด้วยเนื้อหาที่อัปเดตใหม่ล่าสุด ให้น้อง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้สอบได้จริง เลือกเรียนได้ทั้งที่สาขาและทางออนไลน์ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-3060867, 02-3060868, 02-3060869, 085-4925599 หรือ แอดไลน์ @appliedphysics (มี @ ด้วย)

loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ