กลับสู่หน้าบทความ

หาคำตอบให้ชัด! คะแนนความถนัดแพทย์ควรได้เท่าไหร่?

 24 ตุลาคม 2566 10:14:12

สำหรับน้อง ๆ ที่ฝันอยากเรียนคณะสายแพทย์ คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าหนึ่งในการสอบที่สำคัญที่สุด ที่จะตัดสินอนาคตของน้อง ๆ ว่าจะสามารถเรียนต่อในคณะแพทย์ได้หรือไม่ คือการสอบ TPAT1 หรือการสอบความถนัดแพทย์นั่นเอง วันนี้เราจะพาน้อง ๆ มาหาคำตอบกันว่าคะแนนความถนัดแพทย์ควรได้เท่าไหร่ในแต่ละพาร์ต เพื่อให้น้อง ๆ รู้ว่าควรวางแผนเตรียมสอบแพทย์อย่างไร ถึงจะสามารถได้เรียนในคณะสายแพทย์อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ 

เตรียมสอบแพทย์เพื่อให้เข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ได้

รู้จักการสอบเข้าแพทย์

แต่ก่อนที่จะไปถึงการสอบ TPAT1 น้อง ๆ ควรมาทำความรู้จักกับการสอบเข้าแพทย์ให้ดีเสียก่อน ซึ่งเป็นระบบการสอบเข้าคณะในกลุ่มแพทยศาสตร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อของการสอบ กสพท.  

 

การสอบ กสพท. คืออะไร? 

กสพท. คือ ชื่อย่อของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อร่วมกันคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งการสอบ กสพท. นั้นได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นการสอบ TPAT1 ความถนัดแพทย์แล้ว ซึ่งกลายเป็นระบบการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยล่าสุด หรือระบบ TCAS นั่นเอง 

 

การสอบ กสพท. ในระบบ TCAS  ใช้คะแนนอะไรบ้าง? 

การสอบ กสพท. ในระบบ TCAS จะใช้คะแนนจากการสอบ 2 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกันได้แก่ TPAT1 และ A-Level 7 วิชา โดยคิดเป็นสัดส่วนคะแนนดังนี้

1. คะแนน TPAT1 คิดเป็น 30% ของคะแนนทั้งหมด
2. คะแนน A-Level 7 วิชา คิดเป็น 70% ของคะแนนทั้งหมด

 • วิชาภาษาไทย คิดเป็น 7% ของคะแนนทั้งหมด
 • วิชาสังคมศึกษา คิดเป็น 7% ของคะแนนทั้งหมด
 • วิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็น 14% ของคะแนนทั้งหมด
 • วิชาคณิตศาสตร์ 1 คิดเป็น 14% ของคะแนนทั้งหมด
 • วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี และวิชาชีวะ คิดเป็น 28% ของคะแนนทั้งหมด

 

โดยน้อง ๆ ควรทำคะแนนในแต่ละพาร์ตให้ได้อย่างน้อย 60% ขึ้นไปถึงจะดีที่สุด

 

ข้อสอบ TPAT 1 ออกสอบเรื่องอะไรบ้าง?

สำหรับข้อสอบ TPAT1 ความถนัดแพทย์ มีทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน คือ

 • เชาวน์ปัญญา

พาร์ตข้อสอบเชาวน์ปัญญา ออกสอบเกี่ยวกับปัญหากลุ่มอนุกรม และการทดสอบเชาวน์ กลุ่มมิติสัมพันธ์ และจะมีเนื้อหาด้านคณิตศาสตร์รวมอยู่ด้วย ทั้งในระดับมัธยมต้นและปลาย ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 15 นาที โดยคะแนนสอบในส่วนนี้ จะคิดเป็น 100 คะแนน

 • จริยธรรมทางการแพทย์

พาร์ตข้อสอบจริยธรรมทางการแพทย์ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับจริยธรรมทางการแพทย์ซึ่งไม่มีสอนในห้องเรียน และน้อง ๆ จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง คะแนนของข้อสอบส่วนนี้คิดเป็น 100 คะแนน

 • ความคิดเชื่อมโยง

พาร์ตข้อสอบความคิดเชื่อมโยงเป็นข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ จับใจความ และหาความเชื่อมโยง คล้ายกับข้อสอบ GAT เชื่อมโยงรูปแบบเดิม แต่จะมีความเป็นเหตุเป็นผลที่ยากกว่า ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง คะแนนของข้อสอบส่วนนี้คิดเป็น 100 คะแนน

 

ข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ เคมี และชีวะ ออกเรื่องอะไรบ้าง?

ข้อสอบ A-Level นั้น น้อง ๆ ที่ต้องการสอบเข้าแพทย์จำเป็นต้องสอบถึง 7 วิชาด้วยกัน แต่จะมีอยู่ 3 วิชาที่สำคัญ เพราะมีสัดส่วนคะแนนมากที่สุด คือ วิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ดังนั้นเรามาดูกันเลยว่า A-Level ของทั้ง 3 วิชานี้ ส่วนมากจะออกข้อสอบครอบคลุมเนื้อหาในส่วนใดบ้าง

(ข้อมูลอ้างอิงจากข้อสอบเก่า)

1. เนื้อหาที่ออกสอบ A-Level วิชา ฟิสิกส์

กลศาสตร์ 

 • ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ 
 • การเคลื่อนที่แนวตรง 
 • แรงและกฎการเคลื่อนที่ 
 • สมดุลกลของวัตถุ 
 • งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล 
 • โมเมนตัมและการชน 
 • การเคลื่อนที่แนวโค้ง 
 • การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย 

คลื่นกลและแสง 

 • คลื่น 
 • เสียง 
 • แสง 

ไฟฟ้าแม่เหล็กและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 • ไฟฟ้าสถิต 
 • ไฟฟ้ากระแส 
 • แม่เหล็กและไฟฟ้า 
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

อุณหพลศาสตร์และสมบัติเชิงกลของสาร 

 • ความร้อนและแก๊ส 
 • ของแข็งและของไหล 

ฟิสิกส์แผนใหม่ 

 • ฟิสิกส์อะตอม 
 • ฟิสิกส์นิวเคลียร์
 • ฟิสิกส์อนุภาค

2. เนื้อหาที่ออกสอบ A-Level วิชาเคมี

สมบัติของธาตุและสารประกอบ

 • อะตอมและสมบัติของธาตุ
 • พันธะเคมี 
 • แก๊ส 
 • เคมีอินทรีย์ 
 • พอลิเมอร์

 สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

 • ปริมาณสัมพันธ์
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • สมดุลเคมี 
 • กรด–เบส 
 • เคมีไฟฟ้า 

ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร 

 • ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
 • โมล 
 • สารละลาย

3. เนื้อหาที่ออกสอบ A-Level วิชาชีวะ

ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 

 • ระบบนิเวศและไบโอม
 • ประชากร 
 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 • ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและอนุกรมวิธาน 

หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

 • เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
 • โครงสร้างและการทำงานของเซลล์ 

ระบบและการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์

 • ระบบย่อยอาหาร
 • ระบบหมุนเวียนเลือด 
 • ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน
 • ระบบขับถ่าย 
 • ระบบหายใจ 
 • ระบบประสาทและการเคลื่อนที่ 
 • ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต 
 • ระบบต่อมไร้ท่อ 
 • พฤติกรรมของสัตว์

โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในพืช

 • เนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในของพืช 
 • การแลกเปลี่ยนแก๊ส 
 • การคายน้ำของพืชและการลำเลียงของพืช 
 • การสังเคราะห์ด้วยแสงและสารอินทรีย์ในพืช 
 • การสืบพันธุ์ของพืชดอก
 • การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช 

พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ

 • การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 • สมบัติของสารพันธุกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม 
 • การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
 • เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 
 • วิวัฒนาการและพันธุศาสตร์ประชากร

คะแนนความถนัดแพทย์ ควรได้เท่าไหร่? ต้องติวให้ดี

แนวทางการเตรียมสอบแพทย์ กสพท. 

 • อ่านเนื้อหาที่ออกสอบเรื่องต่าง ๆ ให้แม่นยำ ครบทุกประเด็นสำคัญ
 • แบ่งเวลา และจัดความสำคัญวิชาที่ต้องอ่าน โดยเน้นวิชาที่นำคะแนนมาคิดเป็นสัดส่วนมาก ๆ หรือวิชาที่ไม่ถนัดก่อน
 • ลงเรียนคอร์สติวเข้าแพทย์ เสริมความมั่นใจในการทำข้อสอบให้เก่งขึ้น

ได้รู้กันไปแล้วว่าคะแนนความถนัดแพทย์ ควรได้เท่าไหร่ แต่หากน้อง ๆ คนไหนกำลังมองหาคอร์สติวเข้าแพทย์ ที่ Applied Physics มีคอร์สติวแพทย์ที่ครอบคลุมทั้ง TPAT1 และ A-Level ที่สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ โดยน้อง ๆ สามารถเลือกเรียนได้ทั้งที่สาขาและผ่านทางออนไลน์ อยากทำคะแนนสอบเข้าคณะแพทย์ให้ได้สูง ๆ เจอข้อสอบแบบไหนก็ไม่หวั่น จะข้อสอบ TPAT 1, TGAT หรือ A-Level ก็ทำได้อย่างราบรื่นมั่นใจ สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สความถนัดแพทย์เพิ่มเติมได้เลยที่ โทร. 02-3060867, 02-3060868, 02-3060869, 085-4925599 หรือ แอดไลน์ @appliedphysics (มี @ ด้วย)


 

loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ