กลับสู่หน้าบทความ

TGAT คืออะไร ต้องสอบทุกคนไหม ? เข้าเรียนต่อคณะอะไรได้บ้าง ?

 18 เมษายน 2567 22:50:40
สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TCAS67 คงเคยได้ยินเกี่ยวกับวิชา TGAT กันมาบ้างไม่มากก็น้อย แต่หลายคนอาจยังไม่แน่ใจว่าคณะที่ตนเองต้องการจะไปศึกษาต่อนั้น ต้องสอบ TGAT หรือไม่ รวมถึง TGAT ต้องสอบทุกคนไหม ซึ่งในบทความนี้ จะขอพาน้อง ๆ ไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบ TGAT กันให้มากขึ้น รวมถึงมีวิธีเตรียมตัวนอกจากการติวสอบ TGAT มาบอกกันด้วย ติดตามกันได้เลย

Table of Content


นักเรียนในชุดเครื่องแบบนั่งเรียงกันและกำลังทำข้อสอบ

TGAT คืออะไร ?

TGAT (Thai General Aptitude Test) คือการสอบเพื่อวัดความถนัดทั่วไป ซึ่งได้รับการปรับปรุงเพื่อต่อยอดมาจากข้อสอบ GAT ที่มีวัตถุประสงค์ในการลดความซ้ำซ้อนของวิชาที่ใช้สอบลง โดยเน้นการเอาวิชาความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง มากกว่าการท่องจำ โดยคะแนนสอบที่ได้จะถูกนำไปใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

TGAT ต้องสอบอะไรบ้าง ต้องสอบทุกคนไหม ?

สำหรับข้อสอบ TGAT นั้นมีคะแนนเต็ม 300 คะแนน และแบ่งเป็น 3 พาร์ต คือ

 • Part 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication) โดยจะเป็นข้อสอบที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวัน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 100 คะแนน ซึ่งมีเนื้อหาที่ต้องสอบ ได้แก่
  • ทักษะการพูด ประกอบไปด้วย
   • การถาม-ตอบ
   • เติมบทสนทนาแบบสั้น
   • เติมบทสนทนาแบบยาว
  • ทักษะการอ่าน ประกอบไปด้วย
   • เติมข้อความเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์
   • อ่านเพื่อจับใจความ
 • Part 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking) โดยจะเป็นข้อสอบที่เน้นการเข้าใจ วิพากษ์ข้อมูลข่าวสาร ติดอย่างมีตรรกะ และใช้เหตุผลเชิงปริมาณ ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งมีเนื้อหาที่ต้องสอบ ได้แก่
  • ความสามารถทางภาษา ประกอบไปด้วย
   • การสื่อความหมาย
   • การใช้ภาษา
   • การอ่าน
   • การเข้าใจภาษา
  • ความสามารถทางตัวเลข ประกอบไปด้วย
   • อนุกรมมิติ
   • การเปรียบเทียบเชิงปริมาณ
   • ความเพียงพอของข้อมูล
   • โจทย์ปัญหา
  • ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย
   • แบบพับกล่อง
   • แบบหาภาพต่าง
   • แบบหมุนภาพสามมิติ
   • แบบประกอบภาพ
  • ความสามารถทางเหตุผล ประกอบไปด้วย
   • อนุกรมภาพ
   • อุปมาอุปไมยภาพ
   • สรุปความ
   • วิเคราะห์ข้อความ
 • Part 3 สมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies) โดยจะเป็นข้อสอบที่เน้นทำความเข้าใจ และแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน ข้อสอบเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งมีเนื้อหาที่ต้องสอบ ได้แก่
  • การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม ประกอบไปด้วย
   • การคิดเชิงวิเคราะห์
   • การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ
   • ความคิดเชิงนวัตกรรม
  • การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ประกอบไปด้วย
   • การระบุปัญหา
   • การแสวงหาทางออก
   • การนำทางออกไปแก้ปัญหา
   • การประเมินทางออกเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
  • การบริหารจัดการอารมณ์ ประกอบไปด้วย
   • ความตระหนักรู้ตนเอง
   • การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ
   • ความเข้าใจผู้อื่น
  • การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม ประกอบไปด้วย
   • การมุ่งเน้นการบริการสังคม
   • จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
   • การสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

อย่างไรก็ดี การสอบ TGAT ไม่ใช่การสอบภาคบังคับ จึงไม่จำเป็นต้องสอบทุกคน แต่คะแนนสอบจะถูกนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการศึกษาต่อในหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกด้วย

TGAT ใช้ยื่นสมัครเข้าเรียนต่อรอบไหนได้บ้าง ?

การสอบ TGAT สามารถนำคะแนนสอบไปใช้ยื่นสมัครเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ได้ถึง 3 รอบ จาก ทั้งหมด 4 รอบของ TCAS ได้แก่
 • รอบ Portfolio (ใช้แฟ้มสะสมผลงาน)
 • รอบ Quota (รอบโควตา)
 • รอบ Admission (รอบแอดมิชชั่น)

มหาวิทยาลัยและคณะที่ต้องใช้คะแนนสอบ TGAT

สำหรับคณะและมหาวิทยาลัยที่ต้องใช้คะแนน TGAT ในการยื่นสมัครเข้าเรียน มีอยู่หลากหลายแห่งด้วยกัน โดยมีที่ได้รับความนิยม ดังนี้

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ (บางสาขา)
 • มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ (บางสาขา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาการสารสนเทศ
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ (บางสาขา)
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ คณะโบราณคดี (สังคมวิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ (บางสาขา) และคณะเทคนิคการแพทย์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ (สาขาจิตวิทยา) คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม คณะวิทยาศาสตร์ (บางสาขา) คณะศึกษาศาสตร์ (บางสาขา) คณะสังคมศาสตร์ (นิติศาสตร์)

ผู้หญิงกำลังนั่งติวหนังสือออนไลน์อยู่ที่โต๊ะคอมพิวเตอร์

เคล็ดลับการเตรียมตัวสอบ TGATอ่านหนังสือทบทวนเนื้อหา

สิ่งสำคัญประการแรกในการเตรียมสอบ TGAT คือการอ่านหนังสือเพื่อทบทวนความรู้ในส่วนของเนื้อหาที่จะออกสอบทั้งหมด รวมทั้งต้องไม่ลืมทำสรุปเนื้อหาที่ได้อ่านออกมาเป็นพาร์ตต่าง ๆ ตามที่ข้อสอบ TGAT ได้กำหนดไว้ เพื่อที่จะได้นำมาอ่านทบทวนในภายหลังได้

ทำข้อสอบเก่า

เคล็ดลับต่อมาที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับการสอบทุกวิชา รวมถึง TGAT ด้วยเช่นกัน นั่นคือการหาข้อสอบปีเก่า ๆ มาฝึกทำ เพื่อที่จะได้เห็นแนวทางของข้อสอบ และยังช่วยวางแผนได้ด้วยว่า ต้องใช้เวลาในการทำข้อสอบแต่ละพาร์ตมากน้อยเพียงใด เพื่อให้เมื่อถึงเวลาทำข้อสอบจริงจะได้มีความมั่นใจ ซึ่งจะส่งผลให้ได้คะแนนสอบที่ดีอีกด้วย

ติวเพิ่มเติมความรู้

นอกจากการทบทวนเนื้อหาและฝึกทำข้อสอบแล้ว การติวเพิ่มกับติวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญ ก็จะช่วยให้มีเทคนิคการทำข้อสอบใหม่ ๆ และเสริมความรู้ในจุดที่ยังไม่แม่นยำ แถมยังเพิ่มโอกาสได้คะแนนที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย


สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเสริมความรู้ให้แน่นก่อนการสอบ แวะมาลงเรียนคอร์สติวสอบ TGAT ที่ Applied Physics กันได้เลย! สามารถเลือกเรียนได้ทั้งที่สถาบันและทางออนไลน์ ทั้งยังมีคอร์สเรียนให้น้อง ๆ เลือกหลากหลายคอร์ส หรือหากต้องการสอบถามเพิ่มเติมโทรมาได้ที่ 02-3060867, 02-3060868, 02-3060869 และ 085-4925599 หรือแอดไลน์ @appliedphysics (มี @ ด้วย)


ข้อมูลอ้างอิง:

 1. ไปต่อยังไง เมื่อไม่มีคะแนน TGAT TPAT. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567
 2. ข้อสอบ TGAT - TPAT คืออะไร? เริ่มใช้ใน TCAS66 ปีแรก!. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ