คนเก่งของเรา - ฟิสิกส์ ม.ปลาย | Applied Physics
คนเก่งของเราวิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย
ค้นหาคนเก่ง
 • รพีพงศ์ เหล่ามโนธรรม
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบได้ 100 คะแนนเต็มจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วรเมธ ชีพธรรมคุณ
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบได้ 100 คะแนนเต็มจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สุชกฤช โตเหมือน
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบได้ 100 คะแนนเต็มจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภัทรพร เอี่ยมศิริกิจ
  โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์
  สอบได้ 100 คะแนนเต็มจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ณภัสสร ลีลาเลิศวงศ์
  โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์
  สอบได้ 100 คะแนนเต็มจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กมลชนก สุพรรณวิวัฒน์
  โรงเรียน สตรีวิทยา
  สอบได้ 100 คะแนนเต็มจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภัทรวุธ ศรีทิพย์สุโข
  โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  สอบได้ 100 คะแนนเต็มจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ฑิตยา อภิชัยดิษฐ์
  โรงเรียน สตรีวิทยา
  สอบได้ 100 คะแนนเต็มจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิธิวัต จงรักตระกูล
  โรงเรียน เตรียมวิศวกรรมไทย-เยอรมัน
  สอบได้ 100 คะแนนเต็มจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ วิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ณพรรฒ ลิมสัมพันธ์เจริญ
  โรงเรียน เทพศิรินทร์
  สอบได้ 100 คะแนนเต็มจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กานต์รวี เวียงถานะ
  โรงเรียน ธิดานุเคราะห์
  สอบได้ 100 คะแนนเต็มจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศิรดา ตั๋นเจริญ
  โรงเรียน ธิดานุเคราะห์
  สอบได้ 100 คะแนนเต็มจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มโนภัทร ชาญกล้า
  โรงเรียน พิษณุโลกพิทยาคม
  สอบได้ 100 คะแนนเต็มจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ วิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สุปรณิช มานารัตน์
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบได้ 96 คะแนนจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ณัฐวัฒน์ ปัญญาวัฒนาธิกุล
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบได้ 96 คะแนนจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สุวัฒนา สนสังข์
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบได้ 96 คะแนนจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลม หาวิทยาลัยมหิดล
 • ญาณินท์ บุตรยศ
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบได้ 96 คะแนนจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ ทันตแพทยศาสตร์จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จีรพัชร ทักษิณ
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบได้ 96 คะแนนจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศุภิสรา โฆษิตบวรชัย
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบได้ 96 คะแนนจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กฤตภาส ธนภาสวัฒน์
  โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์
  สอบได้ 96 คะแนนจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ