คนเก่งของเรา - ฟิสิกส์ ม.ปลาย | Applied Physics
คนเก่งของเราวิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย
ค้นหาคนเก่ง
 • ปัณณธร กาศิเษฎาพันธ์
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  ทำคะแนนสอบวิชา ฟิสิกส์ ได้ 94 คะแนน ทำคะแนนสอบวิชา TPAT3 ได้ 81.33 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ณัทณพงศ์ ปิติอริยะนันท์
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  ทำคะแนนสอบวิชา ฟิสิกส์ ได้ 94 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เปรมรุจ ชาสวัสดิ์
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  ทำคะแนนสอบวิชา ฟิสิกส์ ได้ 88 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พีรยา เศรษฐอุดม
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  ทำคะแนนสอบ วิชาฟิสิกส์ ได้ 88 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ภชรดา เพ็ญตระกูลชัย
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศุภวิชญ์ ตระการสิงหนาท
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • จิรพัฒน์ พันธ์สุวรรณ
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ชมพูนุช ศิริรจน์
  โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
  สอบติดคณะ ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ภิญญาพัชญ์ จำนงค์กิจ
  โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สุธีรา หอยเเก้ว
  โรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัย
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เพียงรวินท์ วิบูลย์ศิริกุล
  โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พิมกมล เจตน์จำรัส
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พิชญ์สินี อิ่มปิติวงศ์
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบติด วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)
 • ธนวัฒน์ เผือกพวง
  โรงเรียน หอวัง
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อิสรีย์ ตัณฑ์ธนานุกูล
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  สอบติดคณะ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ณภัทร เนืองเศรฐพงศ์
  โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • เจณิส ฉัตร์รัตติชัย
  โรงเรียน เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ธนวุฒิ เผือกพวง
  โรงเรียน หอวัง
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • เจษฎากร สวนอุดม
  โรงเรียน เทพศิรินทร์
  สอบติดคณะ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ณัฐกฤตา คนโทเงิน
  โรงเรียน พิบูลวิยาลัย
  สอบติดคณะ กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ