คนเก่งของเรา - ฟิสิกส์ ม.ปลาย | โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์
คนเก่งของเราวิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย
ค้นหาคนเก่ง
 • กัญญาณัฏฐ์ ศิรสิทธิโชค
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นรุตม์ชัย วัชรพงศ์จรัส
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รินรดา จันทร์งาม
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ณฐนพ เมธาธราธิป
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กิตติกานต์ กิจรุ่งโรจน์
  โรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัย
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สิริกร สกุลงาม
  โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นัทธมน รักในศิล
  โรงเรียน พิบูลวิทยาลัย
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ชิษณุพงศ์ ศรีประเสริฐ
  โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ภูธนิก มณีรัตน์
  โรงเรียน ระยองวิทยาคม
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ลภัสรดา บุญเลิศวรกุล
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณิศร พรหมภักดี
  โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • จิตติภัทร วิจิตรโสภณ
  โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รุจรวี ธนะจินดาวงษ์
  โรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝายมัธยม
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ชนเนษฎ์ สุขศรี
  โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ชนิสรา ศิวาวุธ
  โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ณัฏฐ์จิรา อึ้งกุศลมงคล
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ธิติพงษ์ เหรียญรักวงษ์
  โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • ธีรภัทร์ เนตรแก้ว
  โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปัณณรุจน์ จิรวิทย์จรัส
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปัทมพร จุลเสนีย์ชร
  โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ