ศ.ดร. น.พ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ (พี่หมอป๋อม)

วิชาที่สอน: TGAT
- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2534
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2535
- วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2537
- Clinical Research Fellow in Gastric Cancer Nippon Medical School (NMS), Tokyo, Japan พ.ศ. 2539
- Certificate in Gastroenterological Endoscopy Japanese Gastroenterological Endoscopy Society (JGES), Japan พ.ศ. 2539
- Diploma of the Imperial College (DIC) in Surgical Science Faculty of Medicine, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, London, UK พ.ศ. 2545
- MSc in Surgical Science, Faculty of Medicine, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, London, UK พ.ศ. 2545
- Certificate in Clinical Fellowship in Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Division of Surgery, Anaesthetics and Intensive Care, Department of Surgical Oncology and Technology, Hammersmith Hospital Campus, London, UK พ.ศ. 2545
- PhD (Molecular Medicine), Leeds Institute of Molecular Medicine (LIMM), Faculty of Medicine and Health, University of Leeds, Leeds, UK พ.ศ. 2551
- Diploma in Medical School Executive (MSE) Consortium of Thai Medical Schools (กสพท.) พ.ศ. 2553
- University Diploma in Laparoscopic Surgery University of Strasbourg, Strasbourg, France พ.ศ. 2554
- อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2538
- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2549
- หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552- 2555
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1
- ดำรงตำแหน่งกรรมการฝ่ายวิจัย, กรรมการ Patient Safety, กรรมการจัดสอบ MRCS (Edinburgh), กรรมการ Basic Sciences, กรรมการสิทธิประโยชน์สมาชิก, กรรมการกำกับดูแลแพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย, ประธานฝ่ายทะเบียนของสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์ นานาชาติแห่งประเทศไทย
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร/ วิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- แพทย์ธรรมศาสตร์ดีเด่น 2559
- วิทยากรศาสนา
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 สมัย (พ.ศ. 2557-2559)
- รองเลขาธิการแพทยสมาคมแห่งอาเซียน (พ.ศ. 2559-2562)
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- โล่ห์เกียรติคุณแพทยสภา “อาจารย์แพทย์ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561”
- รางวัล Achievement Award 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ