คนเก่งของเรา - GAT เชื่อมโยง และความถนัดทางแพทย์ | โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์
คนเก่งของเราวิชาGAT เชื่อมโยง และความถนัดทางแพทย์
ค้นหาคนเก่ง
 • ภัทรชยา ขวัญพิชิต
  โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย
  แกทแพทย์ ได้ 100 คะแนน แกทเชื่อมโยง ได้ 150 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิชชุลดา จังคศิริ
  โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย
  แกทแพทย์ ได้ 100 คะแนน แกทเชื่อมโยง ได้ 150 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อัฒมันต์ เฉลิมแสน
  โรงเรียน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
  แกทแพทย์ ได้ 100 คะแนน แกทเชื่อมโยง ได้ 150 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กัลยกร ดายันต์
  โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  แกทแพทย์ ได้ 100 คะแนน แกทเชื่อมโยง ได้ 150 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • ศิรดา ชาตะวราหะ
  โรงเรียน ราชินีบน
  แกทแพทย์ ได้ 100 คะแนน แกทเชื่อมโยง ได้ 150 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พบพลอย เพ็ชรกูล
  โรงเรียน อัญสัมชัญคอนแวนต์
  แกทแพทย์ ได้ 100 คะแนน แกทเชื่อมโยง ได้ 150 คะแนน
 • ณิชกานต์ ปัทม์วิชัยพร
  โรงเรียน สาธิตสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  แกทแพทย์ ได้ 100 คะแนน แกทเชื่อมโยง ได้ 150 คะแนน
 • พิมพ์ญาฎา จารุสกุลอารียกุล
  โรงเรียน เซนต์โยเซฟคอนแวนต์
  แกทแพทย์ ได้ 100 คะแนน แกทเชื่อมโยง ได้ 150 คะแนน สอบติดคณะ นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย
 • ฐาปนีย์ เนียมมูล
  โรงเรียน พรหมานุสรณ์
  แกทแพทย์ ได้ 100 คะแนน แกทเชื่อมโยง ได้ 150 คะแนน สอบติดคณะ วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ณัฐพัชร์ สร้อยสุวรรณ
  โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  แกทแพทย์ ได้ 100 คะแนน แกทเชื่อมโยง ได้ 150 คะแนน สอบติดคณะ สหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ชนาทิพย์ ถีระวงษ์
  โรงเรียน ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ
  แกทแพทย์ ได้ 100 คะแนน แกทเชื่อมโยง ได้ 150 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ณภัทร เลี่ยงฮะ
  โรงเรียน ชลกันยานุกูล
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (โควตา)
 • ภูมิ รัศมีเวสารัช
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบติดคณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คุณัญญา จันหาญ
  โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โควตา)
 • จุฑากาญจน์ แก้วแดง
  โรงเรียน นครสวรรค์
  สอบติดคณะ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เขมณัฐ สุดธรรม
  โรงเรียน โยธินบูรณะ
  สอบติด คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ